หลักสูตรที่ 4

 

หลักสูตรที่ 4

"มนุษย์เหินห่างพระเจ้า"

(มี 6 บทเรียน)

 

 

 

 


 • 31118_000_005_01.jpg
  บทที่ 1 มนุษย์ได้เหินห่างจากพระเจ้า นักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนหลายบทแล้ว เมื่อมาถึงแค่นี้ท่านคงยอมรับว่ามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่จริง ๆ ถ้านักศึกษาไม่ปิดใจของท่าน ท่านก็คงจะพบความจริ...

 • noah-ark-evelyn-patrick1.jpg
  บทที่2 ตำนานเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมโลกของชนชาติต่าง ๆ ตำนานของอียิปต์ว่าครั้งหนึ่งพวกเทพเจ้าชำระโลกโดยให้มีน้ำท่วมใหญ่ มีพวกเลี้ยงแกะสองสามคนที่หนีรอดจากอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ไปได้ โดย...

 • บทที่3 กำเนิดของศาสนาต่าง ๆ ในโลก หลังจากที่มนุษย์ในโลกสมัยโบราณได้กระจายไปตามแหล่งต่าง ๆ ของโลก มนุษย์ได้ห่างไกลจากความรู้เรื่องพระเจ้ามากขึ้น ยิ่งนานวันชนรุ่นหลังก็รับเอาความคิดข...

 • abraham_&_sarah.jpg
  บทที่4 มนุษย์จะกลับมาหาพระเจ้าได้อย่างไร? เราได้ศึกษาจากบทที่แล้วเป็นที่เข้าใจว่า มนุษย์ทั้งหลายมีจุดเริ่มจากที่เดียวกันทุกชาติทุกภาษาเป็นพี่น้องกัน ประวัติศาสตร์ได้สนับสนุนความจริ...

 • 52A-Image Abraham.jpg
  บทที่5 พระเจ้าเลือกชนชาติยิศราเอล พระเจ้าได้ทรงติดต่อกับชนชาติยิศราเอลในเวลานั้นเพียงชาติเดียว เพราะชนชาติอื่นไม่ยอมหันกลับมาหาพระองค์แล้ว ชาติยิศราเอลต่อมาได้ถูกเรียกว่า พวกยิว (ย...

 • 9722d25c0dcbed6fc0646e8088a223a8.jpg
  บทที่6 ทำไมต้องเป็นทางของพระเยซูเท่านั้น พระเจ้าได้ดำริโครงการแห่งความรอดไว้เป็นเวลานานนับตั้งแต่สร้างโลก (เอเฟโซ 3.9) โครงการอันนี้พระเยซูเป็นผู้ทำให้สำเร็จจะเป็นคนอื่นไม่ได้ เพรา...