บทที่ 2

บทที่2 

ความหมายของพระคริสตธรรมคัมภีร์
    ภาษากรีกมาจากคำว่า "ไบบรอส" แปลว่าหนังสือนั่นเอง  ครั้งแรกที่เขียนขึ้นไม่ใช่เป็นเล่มเหมือนหนังสือทั่วไปที่เห็นกันในปัจจุบันนี้ แต่เป็นม้วน ๆ  บางส่วนก็เขียนบนหนังแกะและบางส่วนก็เขียนบนกระดาษ  พระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้ง 66 ฉบับ มีสาระอันเดียวคือ "โครงการของพระเจ้าในการไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความผิดบาปโดยพระเยซูคริสต์เจ้า"

 
พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มใหญ่
    พระคริสตธรรมคัมภีร์มี 66 ฉบับ ประกอบกันเข้าเป็นเล่มเดียว (ดังแสดงในภาพ)  ทั้ง 66 ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ ส่วนแรกเรียกว่าพระคริสตธรรมเดิม มี 39 ฉบับ ภาษาเดิมเขียนเป็นภาษาเฮ็บราย ส่วนที่สองเรียกว่าพระคริสตธรรมใหม่ มี 27 ฉบับ ภาษาเดิมเขียนเป็นภาษากรีก  มีผู้เขียนทั้งหมด 40 คน ผู้เขียนเหล่านี้อยู่คนละสมัย  มีความรู้และอาชีพไม่เหมือนกัน  ใช้เวลาในการเขียนทั้งหมด 1600 ปี  เล่มแรกเขียนขึ้นเมื่อ ก.ค.ศ. 1500 ปี  เล่มสุดท้ายเขียนเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 96  หนังสือเหล่านี้ประกอบด้วย บทประพันธ์,  สุภาษิต,  ประวัติศาสตร์,  กฎหมาย,  คำพยากรณ์,  ชีวประวัติของบุคคลสำคัญ ๆ และจดหมายต่าง ๆ 

รายชื่อหนังสือตามลำดับ
    พระคริสตธรรมทั้ง 66 ฉบับนี้  นักวิชาการได้แยกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ พระคริสตธรรมเดิม และพระคริสตธรรมใหม่  พระคริสตธรรมเดิมสิ้นสุดลงเมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  และพระคริสตธรรมใหม่เริ่มเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนจนถึงวันสิ้นโลก

พระคริสตธรรมคัมภีร์เดิม
    พระคริสตธรรมเดิม 39 ฉบับ แบ่งออกเป็นหมวด ๆ ได้ 5 หมวด
หมวดแรก  พระบัญญัติ  มี 5 เล่ม  คือ  เยเนซิศ,  เอ็กโซโด,  เลวีติโก,  อาฤธโม,  พระบัญญัติ
หมวดที่สอง  ประวัติศาสตร์  มี 12 เล่ม คือ  ยะโฮซูอะ,  วินิจฉัย,  ประวัตินางรูธ,  ซามูเอลฉบับต้น,  ซามูเอลฉบับสอง,  พงศาวดารกษัตริย์ฉบับต้น,  พงศาวดารกษัตริย์ฉบับสอง,  โครนิกาฉบับต้น,  โครนิกาฉบับสอง,  เอษรา,  นะเฮ็มยา,  เอศเธระ
หมวดที่สาม วรรณคดี  มี 5 เล่ม  คือ  โยบ,  บทเพลงสรรเสริญ,  สุภาษิต,  ท่านผู้ประกาศ,  เพลงไพเราะของกษัตริย์ซะโลโม
หมวดที่สี่  ผู้พยากรณ์ใหญ่ (หมายความว่าเขียนหนังสือมากกว่า) มี 5 เล่ม คือ ยะซายา,  ยิระมะยา,  บทเพลงร้องทุกข์ของยิระมะยา,  ยะเอศเคล,  ดานิเอล  
หมวดที่ห้า  ผู้พยากรณ์น้อย (หมายความว่าเขียนหนังสือน้อยกว่า) มี 12 เล่ม  คือ  โฮเซอา,  โยเอล,  อาโมศ,  โอบัดยา,  โยนา,  มีคา,  นาฮูม,  ฮะบาฆูค,  ฮาฆี,  ซะคาระยา,  มาลาคี

พระคริสตธรรมใหม่
    พระคริสตธรรมใหม่แบ่งออกเป็น 5 หมวดเหมือนกัน  เรียงตามลำดับดังต่อไปนี้
หมวดแรก  พระกิตติคุณ หรือ ชีวประวัติของพระเยซูคริสต์  มี 4 เล่ม  คือ  มัดธาย,  มาระโก,  ลูกา,  โยฮัน
หมวดที่สอง  ประวัติศาสตร์  มี 1 เล่ม คือ กิจการของอัครสาวก
หมวดที่สาม  จดหมายของอัครสาวกเปาโล มี 14 เล่ม  คือ  โรม,  โกรินโธฉบับต้น,  โกรินโธฉบับสอง,  ฆะลาเตีย,  เอเฟโซ,   ฟิลิปปอย,  โกโลซาย,  เธซะโลนิเกฉบับต้น,  เธซะโลนิเกฉบับสอง,  ติโมเธียวฉบับต้น,  ติโมเธียวฉบับสอง,  ติโต,  ฟิเลโมน,  เฮ็บราย
หมวดที่สี่  จดหมายทั่วไป  มี 7 เล่ม คือ ยาโกโบ,  เปโตรฉบับต้น,  เปโตรฉบับสอง,  โยฮันฉบับต้น,  โยฮันฉบับสอง,  โยฮันฉบับสาม,  ยูดา
หมวดที่ห้า  คำพยากรณ์  มี 1 เล่ม  คือ  วิวรณ์

อิทธิพลที่ดีของพระคริสตธรรมคัมภีร์
    พระคริสตธรรมคัมภีร์มีอิทธิพลเหนือชีวิตและจิตใจของชายหญิง  ในโลกนี้ไม่มีหนังสือใดที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตมนุษย์เหมือนหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์
    พระราชินีวิคตอเรียได้ตรัสว่า  "หนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศอังกฤษ"
    โธมัส เจฟเฟอร์สัน  ได้กล่าวว่า "ข้าพเจ้าได้กล่าวเสมอและข้าพเจ้าได้กล่าวอีกว่ พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่จะทำให้คนเป็นประชาชนที่ดี สามีและภรรยาที่ดี  เป็นบิดามารดาที่ดี  เป็นลูกที่ดี"
    อับราฮาม ลินคอล์น  กล่าวว่า  "ข้าพเจ้าได้กำหนดเวลาของข้าพเจ้าในการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วยวิจารณญาณ  ด้วยความเชื่อมั่น  ท่านจะมีชีวิตอยู่และตายเยี่ยงคนที่ดี"
    ภาพที่มีชื่อเสียงได้รับอิทธิพลจากพระคริสตธรรมคัมภีร์  เช่นผลงานของ ไมเคิล แองเจลโล,  ราเฟ็ล,  เลโอนาร์โด ดาวินชี
    ในด้านการดนตรีมีนักดนตรีได้รับชื่อเสียงเพราะผลงานในการแต่งบทเพลง  เพราะอิทธิพลที่ได้รับจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ เช่น แฮนเดล เมซียาห์ และเมนดอล์สัน
    ในด้านวรรณคดี  มีหนังสือที่ได้แต่งขึ้นเพราะได้รับอิทธิพลจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ อาทิเช่น เวอร์ดเวอร์ธ,  เชคสเปียร์,  เทนนีสัน  ไม่มีหนังสือใดซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในวงการวรรณคดีเท่ากับพระคริสตธรรมคัมภีร์
 

ตอบคำถามแบบทดสอบ บทที่ 2  คลิกที่นี่

 

บทที่3