บทที่ 3

บทที่3

 ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับพระเยซู

    นักศึกษาที่ศึกษาบทเรียนนี้  โปรดใคร่ครวญ และพิจารณาดูเหตุผลให้ดี อย่ามีใจอคติ  และถ้าท่านศึกษาด้วยจิตใจที่เป็นกลาย ท่านจะพบความจิรงแน่นอน


ชีวิตที่บริสุทธิ์ของพระเยซู
    คนที่จะเป็นพระปรมาจารย์เหนือชีวิตของคนทั่วโลกได้นั้น  ต้องพิสูจน์ให้เห็นเสียก่อนว่าชีวิตของท่านบริสุทธิ์เหนือกว่าคนอื่น ๆ   พระเยซูได้พิสูจน์ให้โลกทราบว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  คือพระองค์มีชีวิตบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ  พระองค์ได้เผชิญปัญหาชีวิตและถูกทดลองเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่าง  แต่พระเยซูมิได้กระทำบาป  ชีวิตของพระองค์บริสุทธิ์ไม่มีมลทิน  พวกศัตรูได้พยายามหาทางที่จะจับผิดพระองค์หลายครั้ง  แต่พระองค์ทรงทราบความคิดในใจของเขา  พระองค์ได้โต้ตอบอย่างเฉลียวฉลาด  ความประพฤติของพระเยซูเป็นที่ประจักษ์แจ้งและเปิดเผยแก่สาธารณะชนทั้งหลาย

คำสอนของพระเยซู
    วิธีการสอนและความคิดของพระเยซูแตกต่างกับคำสอนของมนุษย์  คำสอนของพระเยซูเป็นคำสอนง่าย ๆ เป็นที่จับใจผู้ฟัง  พระองค์ประกาศหลักความจริงโดยตรงไม่ใช่ประกาศปรัชญาของพระองค์   สิ่งสำคัญคือว่าพระเยซูมีชีวิตสอดคล้องกับคำสอนของพระองค์  ไม่ใช่สอนแล้วปฏิบัติไม่ได้  สังเกตได้จากชีวิตบริสุทธิ์ของพระองค์  ไม่มีผู้ใดสอนและปฏิบัติได้เหมือนกับพระเยซูคริสต์  พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือความจริงทุกประการ
    พระเยซูใช้เวลาสอนเพียงสามปีครึ่งเท่านั้น  แต่อิทธิพลของคำสอนของพระเยซูก้องกังวาลไปทุกยุคทุกสมัยทั่วโลก  คำสอนของพระองค์เป็นความจริงอันแท้  มีคนที่เชื่อฟังในคำสอนของพระองค์ได้รับพระพรทั่วโลก  คนที่ติดตามพระเยซูมีชนชั้นผู้นำประเทศ, นักวิทยาศาสตร์, ผู้มีความรู้สูง  บุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชนชั้นปัญญาที่มิได้เชื่อถือพระเยซูแต่เพียงในนานเท่านั้น
    เพราะอิทธิพลคำสอนของพระเยซูได้มีการเขียนหนังสือสดุดีคำสอนของพระองค์ขึ้นเป็นจำนวนมาก  ผลที่ปรากฏขึ้นก็คือได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาล, โรงเรียน, สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า, สถานช่วยเหลือคนพิการ, สถานฝึกอาชีพ, สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก  นี่พิสูจนว่าพระเยซูคริสต์ไม่เป็นแต่เพียงพระปรมาจารย์เท่านั้น  แต่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายทั่วไป

คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซู
    คำพยากรณ์ คือ การบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้านั่นเอง  คำพยากรณ์เรื่องพระเยซูซึ่งปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมได้สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ  การพยากรณ์ล่วงหน้ามาก่อนนับเป็นร้อย ๆ ปีนี้ ไม่ใช่การสันนิษฐาน  แต่เป็นการรู้ล่วงหน้ามาก่อน
    (1) พระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมสัญญาการเสด็จมาของพระมาซีฮา  (เยเนซิศ 3.15,  2ซามูเอล 7.12-13,  ยิระมะยา 23.5-6,  มีคา 5.1-3)  "ด้วยว่าจะมีบุตรคนหนึ่งเกิดขึ้นในพวกเราคือทรงประทานบุตราคนหนึ่งให้แก่พวกเรา และท่านได้แบกการปกครองไว้เหนือบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าทรงอานุภาพ พระบิดาองค์ถาวรและองค์สันติราช" (ยะซายา 9.6)
    (2) พระเยซูยืนยันว่าพระองค์เป็นผู้ทำให้คำพยากรณ์สำเร็จ  โยฮัน 5.39, 5.46,  "พระองค์ตรัสแก่เขาว่า นี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านว่า บรรดาคำที่เขียนไว้ในบัญญัติของโมเซ และในคัมภีร์ของเหล่าศาสดาพยากรณ์ และในคัมภีร์เพลงสดุดีกล่าวเล็งถึงเรานั้น จำเป็นจะต้องสำเร็จ" (ลูกา 24.44)
    (3) อัครสาวกยืนยันว่าพระเยซูเป็นผู้ทำให้คำพยากรณ์สำเร็จ  กิจการ 3.21-25, 10.43,  "แต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้า โดยปากของศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายว่า พระคริสต์ของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมาน พระองค์จึงทรงให้สำเร็จตามเหตุเหล่านั้น" (กิจการ 3.18)

พิจารณาดูคำพยากรณ์เรื่องพระเยซูคริสต์ (ตอนที่ 1)
1. พระเยซูทรงประสูติแต่สตรี
    (1) ได้พยากรณ์ไว้เมื่อ 1500 ก.ค.ศ.  ในเยเนซิศ 3.15  "เราจะบันดาลให้เจ้ากับหญิงนี้ ทั้งเผ่าพันธุ์ของเจ้ากับเผ่าพันธุ์ของเราเป็นศัตรูกัน  เผ่าพันธุ์ของหญิงจะทำหัวของเจ้าให้ฟกช้ำ และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ"
    (2) สำเร็จเมื่อ ค.ศ. 1 ใน ลูกา 2.7,  ฆะลาเตีย 4.4 "แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว  พระเจ้าจึงทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา  ให้ประสูติแต่สตรีและบังเกิดใต้พระบัญญัติ"
2. พระเยซูทรงเกิดในตระกูลยูดา
    (1) ได้พยากรณ์ไว้เมื่อ 1500 ก.ค.ศ. ในเยเนซิศ 49.10  "ไม้ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดา หรือผู้ปกครองจากพงศ์พันธุ์ของเขากว่าซีโลจะมา"
    (2) สำเร็จเมื่อ ค.ศ. 1 ใน ลูกา 3.33  "เป็นบุตรอะมีนาดาบ ๆ เป็นบุตรอาระนี ๆ เป็นบุตรเฮ็ศโรน ๆ เป็นบุตรเพเร็ศ ๆ เป็นบุตรยะฮูดา"  มัดธาย 1.16 "ยาโคบมีบุตรชายชื่อโยเซฟที่เป็นสามีของนางมาเรีย พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็บังเกิดมาแต่นางมาเรียนี้"
3. สถานที่เกิดของพระเยซู
    (1) ได้พยากรณ์ไว้เมื่อ 740-690 ก.ค.ศ. ในมีคา 5.2  "แต่ท่านบ้านเบ็ธเลเฮ็มเอฟราธา  ซึ่งเป็นแต่หน่วยชนหมู่น้อยในหมู่บ้านจำนวนพันคนแห่งยะฮูดา จะมีผู้หนึ่งแทนเราออกมาจากท่านซึ่งเป็นกษัตริย์ครองยิศราเอล อันสืบเนื่องมาแต่กาลดึกดำบรรพ์จากดั้งเดิมโน้น"
    (2) สำเร็จเมื่อ ค.ศ. 1 ใน ลูกา 2.1-7,  มัดธาย 2.1  "เมื่อพระเยซูได้บังเกิดในบ้านเบ็ธเลเฮ็ม มณฑลยูดาย ครั้งนั้นเฮโรดเป็นกษัตริย์"
4. พระเยซูเป็นบุตรของหญิงพรหมจารี
    (1) ได้พยากรณ์ไว้เมื่อ 726 ก.ค.ศ. ใน ยะซายา 7.14  "เพราะฉะนั้นพระยะโฮวาพระองค์เองจะให้เจ้ามีหมายสำคัญ นี่แน่ะ หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกชื่อบุตรนั้นว่าอีมานุเอล"
    (2) สำเร็จเมื่อ ค.ศ. 1 ใน ลูกา 1.26-35 และ มัดธาย 1.18  "เรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือ มาเรียผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้น เดิมโยเซฟได้สู่ขอหมั้นไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกัน  ก็เห็นว่ามาเรียมีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธ์"
5. มิตรสหายของพระเยซูจะปฏิเสธพระองค์
    (1) ได้พยากรณ์ไว้เมื่อ 1011 ก.ค.ศ. ใน บทเพลงสรรเสริญ 41.9  "แม้สหายสนิทซึ่งเป็นที่ไว้ใจของข้าพเจ้าเอง และได้รับประทานอาหารของข้าพเจ้า  แล้วยังทรยศยกส้นเท้าให้ข้าพเจ้า"
    (2) สำเร็จเมื่อ ค.ศ. 33  ใน มาระโก 14.10,  มัดธาย 26.14-16  "ครั้งนั้นยูดาอิศการิโอดเป็นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสองคนได้ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่  ถามว่า ถ้าข้าพเจ้าจะมอบพระองค์ไว้แก่ท่าน ท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไร ฝ่ายเขาก็ชั่งเงินให้แก่ยูดาสามสิบแผ่น  ตั้งแต่นั้นมายูดาคอยหาช่องที่จะมอบพระองค์ให้แก่เขา"

    ยังมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูอีกหลายประการ นักศึกษาจะได้ศึกษาในบทต่อไป
 

ตอบคำถามแบบทดสอบ บทที่ 3  คลิกที่นี่

บทที่4