บทที่ 6

บทที่6 

 คำพยากรณ์สำเร็จเป็นความจริง
    ในจำนวนคน 40 คนที่ได้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์  พระเจ้าได้ประทานอำนาจพิเศษแก่ผู้เขียนทุกคน  ให้มีความสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้  คำพยากรณ์เกี่ยวกับบุคคลสำคัญและเกี่ยวกับประเทศ  บางคนได้พยากรณ์ล่วงหน้านับเป็นพันปี  คำพยากรณ์ทั้งสิ้นได้สำเร็จครบเหมือนกับที่ได้ทำนายไว้
    การพยากรณ์ล่วงหน้านับเป็นร้อยหรือพันปี  แต่คำพยากรณ์ทั้งสิ้นสำเร็จเป็นจริงตามคำทำนายแสดงว่าพระเจ้าเป็นผู้ดลใจให้ศาสดาพยากรณ์และคนของพระองค์เขียนขึ้น  เพราะมนุษย์ธรรมดาไม่อาจรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้  การที่คนของพระเจ้าเขียนข้อความของบุคคลล่วงหน้า  แสดงว่าผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้รับอำนาจที่มาจากพระเจ้า  เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าแน่นอน  "แต่ผู้พยากรณ์ที่จะองอาจกล่าวคำในนามของเราซึ่งเรามิได้สั่งเขานั้น  หรือจะกล่าวคำในนามของพระอื่น ๆ ผู้พยากรณ์นั้นจะต้องถึงตาย" (พระบัญญัติ 18.20)

ก. คำพยากรณ์เกี่ยวกับยิศราเอล
    (1) ชนชาติยิศราเอลจะตกเป็นเชลยของประเทศที่ไม่เชื่อพระเจ้า โมเซเป็นผู้ทำนายไว้ ก.ค.ศ. 1500 ปี (พระบัญญัติ 28.14-64)
    (2) ต่อมายะซายาใน ปี ก.ค.ศ. 726 ได้พยากรณ์ไว้ว่า ประเทศยิศราเอลจะตกเป็นเชลยของประเทศบาบิโลนเป็นเวลา 70 ปี (ยิระมะยา 25.10-11, 29.10)
    (3) คำพยาการณ์กล่าวต่อไปว่า  คราวเมื่อถูกล้อมเมือง  พลเมืองจะขาดอาหาร (พระบัญญัติ 28.53, 56-57,  2พงศาวดารกษัตริย์ 6.24-31,  เพลงร้องทุกข์ของยิระมะยา 2.20, 4.10)
    (4) ประเทศยิศราเอลจะกระจัดกระจายไม่เป็นอาณาจักรอีกต่อไป (ยิระมะยา 5.18, 30.11, 19.10-11)
    ตามคำทำนายเกี่ยวกับประเทศยิศราเอล  เราพบว่าเป็นความจริงตามประวัติศาสตร์คือประเทศยิศราเอลตกเป็นเชลยแก่บาบิโลนในปี ก.ค.ศ. 600  และหลังจากนั้นเป็นเวลา 70 ปี คือในปี ก.ค.ศ. 530 ชนชาติยิศราเอลภายใต้อาณาจักรเปอร์เซีย โดยมีกษัตริย์โคเรศ (Cyrus) เป็นผู้อนุญาตให้ชนชาติกลับไปปาเลสไตน์ตามเดิม แต่ก็ไม่ได้ตั้งเป็นอาณาจักรอีกเลย

ข. คำพยากรณ์เกี่ยวกับประเทศมหาอำนาจสมัยโบราณ
    (1) ดานิเอลได้พยากรณ์ไว้ในปี ก.ค.ศ. 600 ว่าจะเกิดอาณาจักร 4 อาณาจักร (ดานิเอล 2.14, 44, 8.21)
    (2) แต่ละอาณาจักรเมื่อขึ้นมาสู่อำนาจก็จะถูกทำลายย่อยยับโดยอาณาจักรใหม่ที่ขึ้นมามีอำนาจแทน
    ประวัติศาสตร์สากลได้สนับสนุนความจริงเรื่องนี้  คือในสมัยโบราณมีอาณาจักรเกิดขึ้นและถูกทำลายไป 4 อาณาจักร คือ อาณาจักรบาบิโลน (Babylonian)  อาณาจักรเมโดเปอร์เซีย (Medo Persia)  อาณาจักรกรีก (Greek)  และอาณาจักรที่ 4 คือ อาณาจักรโรม (Roman)

ค. คำพยากรณ์เกี่ยวกับประเทศอียิปต์
    (1) ประเทศอียิปต์จะรกร้างว่างเปล่า (ยะซายา 19,  ยะเอศเคล 29.10)
    (2) จะไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนลุ่มแม่น้ำไนล์  (ยะเอศเคล 30.12,  ยะซายา 19.5-6)
    ตามประวัติศาสตร์เราทราบว่าอียิปต์ถูกทำลายโดยอาณาจักรบาบูโลน ในปี ก.ค.ศ. 600 ต่อมาพวกเปอร์เซียและพวกกรีก   ครั้งหลังที่สุดก็คือพวกตรุกี  เดี๋ยวนี้ซากสลักหักพังเป็นอนุสรณ์ว่าอียิปต์เคยเป็นประเทศเรืองอำนาจในสมัยโบราณเท่านั้น  นักเขียนสมัยใหม่กล่าวว่า  แม่น้ำไนล์ปัจจุบันนี้ต้องมีระบบชลประทานเข้าช่วยในการเพาะปลูก  ลำคลองส่วนมาก็แห้ง  เราจึงสรุปโดยไม่ต้องสงสัยว่าคำพยากรณ์สำเร็จ
    ยังมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ  เกี่ยวกับบุคคลสำคัญหลาย ๆ คน  และมีคำพยากรณ์อย่างละเอียดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์  จะได้นำมาชี้แจงในบทต่อไป  เท่าที่นำมาเพียงเท่านี้ก็พอแก่ความต้องการที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า  และเป็นหนังสือที่เหนือกว่าหลักปรัชญาของมนุษย์
 
ตอบคำถามแบบทดสอบ บทที่ 6  คลิกที่นี่
 

ลงชื่อรับใบประกาศนียบัตร

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
1. ก่อนลงชื่อรับใบประกาศนียบัตร ท่านต้องตอบคำถามหลักสูตรที่ 2 ให้ครบทั้ง 6 บทเสียก่อน
2. กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์
3. หลังจากลงชื่อรับใบประกาศนียบัตรแล้ว ท่านสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอื่นได้ทันที
4. ลงชื่อขอรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ 2  คลิกที่นี่