บทที่ 13

 

บทที่13 

                        จงระวังให้ดีเกรงว่าจะหลงผิดไป

    อัครสาวกเปาโลสอนว่า  "เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวมั่นคงดีอยู่แล้วจงระวังให้ดี กลัวว่าจะหลงผิดไป" 1โกรินโธ 10.12  บนเส้นทางไปสู่สวรรค์  เราพบว่าบางคนสะดุดล้มลงในความเชื่อ  บางทีก็ประสบกับการทดลองจึงทิ้งความเชื่อ  พระคัมภีร์กล่าวถึงผู้ที่หันกลับไปตามทางชีวิตแบบชาวโลกหลายแห่ง  อัครสาวกเปาโลเตือนสติว่า เขากำลังบากบั่นมุ่งไปกว่าจะถึงธงชัย  ฟิลิปปอย 3.14 "คือ​ข้าพ​เจ้า​กำลัง​บาก​มั่น​มุ่ง​ไป​กว่า​จะ​ถึง​ธง​ชัย, และ​ได้​รางวัล ซึ่ง​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​เรา​ให้​ตะ​เกียก​ตะกาย​ไป​รับ​โดย​พระ​เยซู​คริสต์"  ในฆะลาเตีย 5.4 "ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​ปรารถนา​จะ​ได้​ความชอบ​ธรรม​โดย​พระ​บัญญัติ ก็​ขาด​จาก​พระ​คริสต์, และ​ได้​ทำ​ให้​พระ​คุณ​หลุด​หายไป​เสีย​แล้ว"  พูดถึงผู้ที่หลงหายจากพระคุณของพระคริสต์  ในเฮ็บราย 2.1-2 "เหตุ​ฉะนั้น​ควร​เรา​จะ​เอา​ใจ​ใส่​ใน​ข้อความ​เหล่านั้น​ซึ่ง​เรา​ได้​ยิน​มาก​ขึ้น, เกรง​ว่า​เรา​จะ​บังเอิญ​ลอย​ผ่าน​ข้อความ​เหล่านั้น​ไป  ด้วย​ว่า ถ้า​ถ้อยคำ​ซึ่ง​ทูต​สวรรค์​ได้​กล่าว​ไว้​นั้น​มี​หลักฐาน​จริง, และ​การ​ล่วงเกิน​กับ​การ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​ทุก​อย่าง​ย่อม​รับ​ผล​กรรม​ตาม​ความ​ยุตติธรรม"  พระคัมภีร์กล่าวถึงผู้ที่ไม่เอาใจใส่ต่อความจริงจะกลายเป็นคนที่ลอยผ่านความจริงไป   ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Drifting"  หมายความว่าห่างเหินจากความจริงทีละเล็กทีละน้อย  ในมัดธาย 24.12 "เพราะ​ความ​ชั่ว​ทวี​ขึ้น, ความ​รัก​ของ​คน​เป็น​อัน​มาก​จะ​เยือก​เย็น​ลง"  ใช้ประโยคว่า "ความรักเยือกเย็นลง"  ในวิวรณ์ 2.4 "แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง, ด้วยว่าเจ้าสลัดความรักดั้งเดิมของเจ้า"  กล่าวว่า "สลัดความรักดั้งเดิม"  การหลุดจากพระคุณของพระเจ้า  มักจะไม่เกิดขึ้นทันที  แต่จะค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยจนเมื่อถึงขั้นสุดท้ายจะถอยกลับก็รู้สึกว่ายากเสียแล้ว  ตัวอย่างการถอยหลังของอัครสาวกเปโตร ในมัดธาย 26.75 "เป​โตร​ก็​ระลึก​ถึง​คำ​ที่​พระ​เยซู​ตรัส​ไว้​แก่​เขา​ว่า, “ก่อน​ไก่​ขัน​ท่าน​จะ​ปฏิเสธ​เรา​ถึง​สาม​ครั้ง” แล้วเป​โต​รอ​อก​ไป​ร้องไห้​ข้าง​นอก​เป็น​ทุกข์​ยิ่ง​นัก"  และเดมา ใน 2ติโมเธียว 4.10 "เพราะว่า​เด​มา​ทิ้ง​ข้าพ​เจ้า​เสีย​แล้ว, ด้วย​เขา​รัก​โลก​ปัจจุบัน​นี้, เขา​จึง​ไป​เมือง​เธ​ซะโล​นิ​เก​แล้ว และ​เกร็ศ​เก​ได้​ไป​ยัง​มณฑล​ฆะ​ลา​เตีย, และ​ติ​โต​ได้​ไป​ยัง​เมือง​ดัล​มา​เตีย"  และเรื่องของบุตรน้อย ในลูกา 15.11-32  เรื่องราวที่ยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นการถอยหลังทีละเล็กทีละน้อย  โปรดระลึกถึงเรื่องของโลตที่ตั้งทับอาศัยของตนหันหน้าไปทางเมืองซะโดม  จนครอบครัวต้องได้รับความวิบัตินั้น  เป็นการคืบคลานเข้าไปสู่ความหายนะทีละเล็กทีละน้อยกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้ว

1. การหลงผิดเป็นไปได้แม้ถึงขั้นที่กลับใจไม่ได้ 
     นั้นหมายความว่าเขาจะพินาศชั่วนิรันดร์
    (1) ข้อความต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า บางคนอาจจะหลงผิดไป  เฮ็บราย 4.11 "เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอุตส่าห์เข้าในที่สงบสุขนั้น  เพื่อมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดตกหลงไปในการไม่เชื่อฟังเช่นเขาเหล่านั้นซึ่งเป็นตัวอย่าง"  (เฮ็บราย 3.12,  1โกรินโธ 9.27, 10.12)   ฆะลาเตีย 4.9  "แต่​บัดนี้​ครั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้จัก​พระ​เจ้า​แล้ว. หรือ​พูด​ให้​ถูก​กว่า ก็​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รู้จัก​ท่าน​ทั้ง​หลาย, เป็น​ไฉน​ท่าน​จึง​จะ​กลับไป​หา​โลก​ธรรม​อัน​อ่อนแอ​และ​อนาถา, และ​อยาก​เป็น​ทาส​สิ่ง​เหล่านั้น​อีก?"
    2เปโตร 2.14-15 "ตา​เขา​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ปรารถนา​แห่ง​การ​ล่วง​ประเวณี, และ​เขา​หยุด​กระทำ​บาป​ไม่ได้​เลย เขา​วาง​กับ​ดัก​คน​ที่​มี​จิตต์​โลเล เขา​มี​ใจ​ชิน​คับ​การ​โลภ เขา​เป็น​ลูก​แห่ง​ความ​แช่ง​สาป  เขา​ได้​สละ​ทิ้ง​ทาง​ตรง, ได้​หลง​ทาง​ไป, ได้​ทำ​ตาม​อย่าง​บี​ละ​อาม​บุตร​บะ​โอ​ระ, ที่​ได้​ชอบ​บำเหน็จ​แห่ง​การ​อธรรม"  (2เปโตร 2.20-22, 1.10-11, 3.7)
    1ติโมเธียว 1.19-20 "ยึด​ความ​เชื่อ​ไว้, และ​มี​ใจ​วินิจฉัย​ผิด​และ​ชอบ​อัน​ดี. สิ่ง​เหล่านั้น​บาง​คน​ได้​ละ​ทิ้ง​เสีย​แล้ว, จึง​เสีย​ความ​เชื่อ​นั้น​เหมือน​เรือ​อับปาง  ใน​คน​เหล่านั้น​มี​ฮุ​เม​นาย​และ​อา​เล็กซัน​ดะ​โร ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​ได้​มอบ​ไว้​แก่​ซาตาน​แล้ว, เพื่อ​เขา​จะ​ได้​รู้​สำนึก​แล้ว​จะ​ไม่ได้​หลู่​เกียรติยศ​พระ​เจ้า"  (1ติโมเธียว 4.1, 5.8, 6.10, 21)
    2ติโมเธียว 2.18 "คน​ทั้ง​สอง​นั้น​ได้​หลง​จาก​ความ​จริง​แล้ว​กล่าว​ว่า, การ​ซึ่ง​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​นั้น​ผ่าน​กัน​มา​แล้ว, เขา​จึง​ได้​ทำลาย​ความ​เชื่อ​ของ​บาง​คน​เสีย"
    เฮ็บราย 6.1-6  "เหตุ​ฉะนั้น​ให้​เรา​ละ​ประถม​โอวาท​ของ​พระ​คริสต์​ไว้, และ​ให้​เรา​ก้าว​หน้า​ไป​ถึง​ความ​บริบูรณ์ อย่า​เอา​สิ่ง​เหล่านี้​มา​วาง​เป็น​ราก​อีก​เลย คือ​การ​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​จาก​การ​ประพฤติ​ที่​ตาย​แล้ว, และ​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เจ้า,  และ​คำ​สอน​ว่า​ด้วย​บัพ​ติศ​มา, และ​การ​วางมือ, และ​การ​เป็น​ขึ้นมา​จาก​ตาย, และ​การ​พิพากษา​ปรับ​โทษ​เป็น​นิตย์​นั้น  ถ้า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​โปรด​อนุญาต เรา​ก็​จะ​กระทำ​อย่าง​นี้​ได้   เพราะว่า​เมื่อ​เรา​มา​พูด​ถึง​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​รับ​ความ​สว่าง​มา​ครั้ง​หนึ่ง​แล้ว, และ​ได้​ชิม​ของ​ประทาน​จาก​สวรรค์, และ​ได้​รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์,  และ​ได้​ชิม​ถ้อยคำ​อัน​ดี​ของ​พระ​เจ้า, และ​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​ยุค​ที่​จะ​มา​นั้น  ถ้า​เขา​เหล่านั้น​จะ​หลง​อยู่​อย่าง​นี้, ก็​เหลือวิสัย​ที่​จะ​ให้​เขา​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​อีก​ได้, เพราะ​ตัว​เขา​เอง​ได้​ตรึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​เสีย​อีก​แล้ว, และ​ได้​ทำ​ให้​พระ​องค์​ขาย​หน้า​ต่อ​ธารคำนัล"  ชี้ให้เห็นว่าบางคนหลงไปไกลมากถึงขั้นกลับไม่ได้และที่สุดถึงความพินาศนิรันดร์

2. สัญญาณที่นำไปสู่การหลงผิด
    (1) ไม่เอาใจใส่ต่อพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารแห่งชีวิต  คนที่ป่วยทางร่างกายเพียงเล็กน้อยทำให้เบื่ออาหาร  ทำนองเดียวกันผู้ป่วยทางวิญญาณทำให้เบื่อพระคำของพระเจ้า  (มัดธาย 4.4)
    1เปโตร 2.1-3 "เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สละ​ทิ้ง​การ​ชั่ว​ร้าย, การ​อุบาย​ต่างๆ, การ​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด ใจ​ริษยา และ​คำพูด​ส่อเสียด​เสีย​ให้​หมด   ดั่ง​ทารก​ที่​บังเกิด​ใหม่ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ปรารถนา​ที่​จะ​ได้​น้ำนม​ที่​สม​กับ​ฝ่าย​วิญญาณ​และ​ปราศ​จาก​อุบาย เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​วัฒนา​ขึ้น​ไปสู่​ความ​รอด​ด้วย​น้ำ​นม​นั้น  หาก​ว่า​ท่าน​ได้​ชิม​ดู​รู้​แล้ว​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ประกอบ​ด้วย​พระ​กรุณา"  (เฮ็บราย 5.12-14)
    (2) ไม่มีความปรารถนาแม้สักนิดในการอธิษฐานเพื่อเข้าสนิทกับพระเจ้า   มัดธาย 6.6 "ฝ่าย​ท่าน​เมื่อ​อธิษฐาน​จง​เข้า​ใน​ห้อง​ชั้นใน, และ​เมื่อ​ปิด​ประตู​แล้ว, จง​อธิษฐาน​ขอ​จาก​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​อยู่​ใน​ที่​ลับ​ลี้, และ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​อยู่​ใน​ที่​ลับ​ลี้​จะ​ทรง​โปรด​ประทาน​แก่​ท่าน"
    (3) มีจิตใจรักโลกและความสนุกสนาน  2ติโมเธียว 3.4 " เป็น​คน​ทรยศ, เป็น​คน​หัว​ดื้อ, เป็น​คน​หัว​สูง, เป็น​คน​รัก​การ​สนุกสนาน​มากกว่า​รัก​พระ​เจ้า"
    (4) เกียจคร้านหาข้อแก้ตัว ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่รับผิดชอบของคริสเตียนและขาดการนมัสการ  เฮ็บราย 10.25 "ซึ่ง​เรา​เคย​ประชุม​กัน​นั้น​อย่า​ให้​หยุด, เหมือน​อย่าง​บาง​คน​เคย​กระทำ​นั้น. แต่​จง​เตือนสติ​กัน​และ​ให้​มาก​ยิ่ง​ขึ้น เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เห็น​วัน​เวลา​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว"
    (5) มีแนวโน้มไม่พอใจและชอบหาเหตุจับผิดเลย  มัดธาย 7.1-3 "อย่า​กล่าวโทษ​เขา, เพื่อ​เขา​จะ​ไม่​กล่าวโทษ​ท่าน.  เพราะว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​กล่าวโทษ​เขา​อย่างไร, เขา​จะ​กล่าวโทษ​ท่าน​อย่าง​นั้น, และ​ท่าน​จะ​ตวง​ให้​เขา​ด้วย​ทะนาน​อัน​ใด, เขา​จะ​ตวง​ให้​ท่าน​ด้วย​ทะนาน​อัน​นั้น   เหตุ​ไฉน​ท่าน​มอง​ดู​ผง​ที่​ใน​ตา​พี่​น้อง​ของ​ท่าน, แต่​ไม้​ทั้ง​ท่อน​ที่​อยู่​ใน​ตา​ของ​ท่าน​ท่าน​ก็​ไม่​รู้สึก?"
    (6) ลดหย่อนความสนใจต่อความรอดของผู้อื่น  2ติโมเธียว "เขามีสภาพธรรมภายนอก  แต่ฤทธิ์ของธรรมนั้นเขาปฏิเสธเสีย  คนอย่างนี้ท่านจงผินหน้าหนีจากเขาเสียด้วย"

3. สาเหตุที่ทำให้หลงผิด
    (1) แต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อ เช่น กษัตริย์ซะโลโม  นะเฮ็มยา 13.26 "ท่าน​ซะโล​โม​กษัตริย์​พวก​ยิศ​รา​เอล​ได้​หลงผิด​โดย​เหตุ​นี้​มิใช่​หรือ?​ ​แต่​ถึงกระนั้น​กษัตริย์​ใน​ประเทศ​ทั้งปวง​ที่​จะ​เหมือน​ท่าน​ก็​ไม่​มี​เลย, ​ด้วย​พระเจ้า​ของ​ท่าน​ได้​ทรง​พระ​เมตตากรุณา​แก่​ท่าน, ​จึง​ทรง​ตั้ง​ให้​ท่าน​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​บรรดา​พวก​ยิศ​รา​เอล ​แต่​ถึงกระนั้น​หญิง​ชาว​ต่าง​ประเทศ​ยัง​ได้​พา​ท่าน​ให้​หลง​กระทำ​ผิด"  คริสเตียนควรแต่งงานกับผู้ที่เป็นคริสเตียน  2โกรินโธ 6.14-15 "อย่า​เข้า​เทียม​แอก​ด้วยกัน​กับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ เพราะว่า​ความชอบ​ธรรม​จะ​มี​หุ้นส่วน​อะไร​กับ​ความ​ชั่ว? และ​ความ​สว่าง​จะ​เข้า​สนิท​กัน​กับ​ความ​มืด​ได้​อย่างไร?  พระ​คริสต์​กับเบ​ลี​อาล​จะ​มี​เสียง​เข้า​กัน​อย่างไร​ได้? หรือ​คน​ที่​เชื่อ​จะ​มี​ส่วน​อะไร​กับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ?"  ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เป็นคริสเตียนควรใช้ข้อความใน  1เปโตร 3.1 "ฝ่าย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​ภรรยา จง​ยอม​ฟัง​คำ​สามี​ของ​ตน​เช่น​เดียว​กัน, เพื่อ​ว่า​ถ้า​สามี​คน​ใด​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระ​คำ​ของ​พระ​เจ้า, กิริยา​การ​ประพฤติ​ของ​ภรรยา​ก็​จะ​ได้​เป็น​ที่​ชัก​นำ​เขา​มา​นอก​จาก​พระ​คำ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น"  มาเป็นหลักในการปฏิบัติ
    (2) เป็นคนรักเงิน  เช่น ยูดา  มัดธาย 26.14-16 "ครั้ง​นั้น​ยู​ดาอิศ​กา​ริ​โอด, เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​สาวก​สิบ​สอง​คน, ได้​ไป​หา​พวก​ปุโรหิต​ใหญ่  ถาม​ว่า, “ถ้า​ข้าพ​เจ้า​จะ​มอบ​พระ​องค์​ไว้​แก่​ท่าน, ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ให้​ข้าพ​เจ้า​เท่าไร?” ฝ่าย​เขา​ก็​ชั่ง​เงิน​ให้​แก่​ยู​ดา​สามสิบ​แผ่น.  ตั้งแต่​นั้น​มา​ยู​ดา​คอย​หา​ช่อง​ที่​จะ​มอบ​พระ​องค์​ให้​แก่​เขา"  ข้อความต่อไปนี้สนับสนุนความจริงเรื่องนี้เป็นอย่างดี  1ติโมเธียว 6.10 "ด้วย​ว่า​การ​รัก​เงิน​ทอง​นั้น​ก็​เป็น​ราก​แห่ง​ความ​ชั่ว​ทุก​อย่าง และ​บาง​คน​ที่​ได้​โลภ​เงิน​ทอง​จึง​ได้​หลง​ไป​จาก​ความ​เชื่อ​นั้น, และ​ความ​ทุกข์​เป็น​อัน​มาก​จึง​ทิ่ม​แทง​ตัว​ของ​เขา​เอง​ให้​ทะลุ"  1โยฮัน 2.15 "อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก,  ถ้าคนใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลย"
    (3) หลงกลับไปทำบาปอีกเหมือนซีโมนชาวซะมาเรีย  กิจการ 8.18-21 "เมื่อ​ซี​โมน​ได้​เห็น​ว่า​คน​เหล่านั้น​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ด้วย​การ​วางมือ​ของ​อัคร​สาวก, จึง​นำ​เงิน​มา​ให้​อัคร​สาวก  และ​ว่า, “ขอให้​ข้าพ​เจ้า​มี​ฤทธิ์​อย่าง​นี้​ด้วย, เพื่อ​ว่า​เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​จะ​วาง​มือ​บน​ผู้ใด ผู้​นั้น​จะ​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์”  ฝ่ายเป​โต​รจึ​งก​ล่าว​แก่​ซี​โมน​ว่า, “ให้​เงิน​ของ​เจ้า​ฉิบ​หายไป​ด้วย​กัน​กับ​เจ้า​เถิด, เพราะ​เจ้า​คิด​ว่า​จะ​ซื้อ​ของ​ประทาน​แห่ง​พระ​เจ้า​ด้วย​เงิน​ได้   เจ้า​ไม่​มี​หุ้นส่วน​ใน​การ​นี้​เลย, เพราะ​ใจ​ของ​เจ้า​ไม่​สัตย์​ซื่อ​ฉะเพาะ​พระ​พักตร​พระ​เจ้า"  การหลงผิดส่วนมากมักไปทำผิดตามความผิดเดิมมากกว่าเป็นความผิดอย่างอื่น  1โกรินโธ 6.9-11 "ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​คน​อธรรม​จะ​ไม่ได้​มี​ส่วน​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า? อย่า​ให้​เขา​ล่อลวง​ท่าน​ให้​หลง, คน​ผิด​ประเวณี, หรือ​คน​ไหว้​รูป​เคารพ, หรือ​ผิด​ตัว​เมีย​เขา, หรือ​หญิง​เล่น​เพื่อน, หรือ​ชาย​เล่น​น้อง​สวาท,  หรือ​คน​ขะโมย, หรือ​คน​มัก​โลภ, หรือ​คน​เมา​เหล้า, หรือ​คน​ปากร้าย, หรือ​คน​ฉ้อโกง, จะ​ไม่ได้​รับ​ส่วน​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า   แต่​ก่อน​มี​บาง​คน​ใน​พวก​ท่าน​เป็น​คน​อย่าง​นั้น แต่​ได้​ทรง​ชำระ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​แล้ว, และ​ได้​ทรง​สรร​ท่าน​ไว้​ฉะเพาะ​แล้ว, และ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ได้​ทรง​ตั้ง​ท่าน​ให้​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา"  เปโตรกล่าวคำหยาบคายเหมือนเดิม  เมื่อเขาปฏิเสธพระเยซู  มัดธาย 26.74-75 " เป​โตร​ก็​สบถ​สาบาน​และ​ว่า, “ข้า​ไม่​รู้​จัก​คน​นั้น” ใน​บัด​เดี๋ยว​นั้น​ไก่​ก็​ขัน  เป​โตร​ก็​ระลึก​ถึง​คำ​ที่​พระ​เยซู​ตรัส​ไว้​แก่​เขา​ว่า, “ก่อน​ไก่​ขัน​ท่าน​จะ​ปฏิเสธ​เรา​ถึง​สาม​ครั้ง” แล้วเป​โต​รอ​อก​ไป​ร้องไห้​ข้าง​นอก​เป็น​ทุกข์​ยิ่ง​นัก"
    (4) หันกลับไปนับถือนิกายหรือศาสนาอื่น  เช่น ชาวฆะลาเตียและพวกเฮ็บราย  (ฆะลาเตีย 5.19-20)  หนังสือเฮ็บรายได้เขียนขึ้นเพื่อป้องกันมิให้พวกยิวที่เป็นคริสเตียนหลงผิดกลับไปนับถือลัทธิเดิม  ความกดดันจากญาติและมิตรสหายรุนแรงมาก  อาจเป็นเพราะไม่ได้รับคำสั่งสอนที่ดี,  ขาดกำลัง  เป็นดุจทารกในความเชื่อ  จึงทำให้บางคนหันกลับไปตามศาสนาเดิม  เฮ็บราย 5.13-14 " เพราะว่า​ทุก​คน​ที่​ยัง​กินนํ้า​นม​อยู่​ไม่​เป็น​คน​ชำนาญ​ใน​ถ้อยคำ​แห่ง​ความชอบ​ธรรม, ด้วย​ว่า​เขา​ยัง​เป็น​ทารก​อยู่  แต่​อาหาร​แข็ง​นั้น​เป็น​อาหาร​สำหรับ​ผู้ใหญ่, คือ​ผู้​ที่​เคย​ฝึกหัด​ความคิด​ของ​เขา​จน​สังเกต​ได้​ว่า​ไหน​ดี​ไหน​ชั่ว"
    (5) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี  อย่างเช่น  ซีโมนเปโตร  (ลูกา 22.58)  ศึกษา บทเพลงสรรเสริญ 1.1 "ความ​สุข​ย่อม​มี​แก่​ผู้​ที่​ไม่​ดำเนิน​ตาม​คำ​ชักชวน​ของ​คน​ชั่ว​และ​ไม่​ได้​ยืน​อยู่​ใน​ทาง​ของ​คน​กระทำ​ผิด, ​หรือ​นั่ง​อยู่​ใน​ที่นั่ง​ของ​คน​หมิ่นประมาท"
    (6) เป็นคนรักโลกเหมือนกับเดมา  2ติโมเธียว 4.10 "เพราะว่า​เด​มา​ทิ้ง​ข้าพ​เจ้า​เสีย​แล้ว, ด้วย​เขา​รัก​โลก​ปัจจุบัน​นี้, เขา​จึง​ไป​เมือง​เธ​ซะโล​นิ​เก​แล้ว และ​เกร็ศ​เก​ได้​ไป​ยัง​มณฑล​ฆะ​ลา​เตีย, และ​ติ​โต​ได้​ไป​ยัง​เมือง​ดัล​มา​เตีย"  ข้อความต่อไปนี้แสดงให้เห็นการที่เดมาก้าวถอยหลังทีละเล็กทีละน้อย  1ติโมเธียว 3.8 "ไม่เป็นคนโลภ มักได้เห็นแก่เล็กแก่น้อย"  พระคัมภีร์สอนเรื่องนี้ไว้อย่างมากมาย
    1โยฮัน 2.15-17 "อย่า​รัก​โลก​หรือ​สิ่งของ​ใน​โลก. ถ้า​คน​ใด​รัก​โลก, ความ​รัก​ต่อ​พระ​บิดา​ไม่ได้​อยู่​ใน​คน​นั้น​เลย.  เพราะว่า​สาร​พัตร​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​โลก, คือ​ความ​ใคร่​ของ​เนื้อ​หนัง​และ​ความ​ใคร่​ของ​ตา และ​การ​อวดอ้าง​ถือ​ตัว​ใน​ชาติ​นี้​ไม่ได้​เกิด​มา​จาก​พระ​บิดา, แต่​เกิด​มา​จาก​โลก.  และ​โลก​นี้​กับ​ความ​ใคร่​ของ​โลก​กำลัง​ผ่าน​พ้น​ไป แต่​ผู้​ที่​ประพฤติ​ตาม​พระทัย​ของ​พระ​เจ้า​คง​จะ​ตั้งอยู่​เป็น​นิตย์"
    ยาโกโบ 4.4 "ท่าน​ทั้ง​หลาย​ผู้​ผิด​ประเวณี​ชาย​หญิง, ท่าน​ไม่​รู้​หรือ​ว่า การ​ที่​เป็น​มิตร​กับ​โลก ก็​เป็น​ศัตรู​ต่อ​พระ​เจ้า? เหตุ​ฉะนั้น ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​เป็น​มิตร​กับ​โลก, ผู้​นั้น​ก็​ตั้ง​ตัว​เป็น​ศัตรู​ต่อ​พระ​เจ้า"  โรม 12.2 "อย่า​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​ชาวโลก​นี้ แต่​ว่า​จง​เปลี่ยน​นิสสัย​เสีย​ใหม่, เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​สังเกต​รู้จัก​น้ำ​พระทัย​ของ​พระ​เจ้า ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ และ​อะไร​ยอด​เยี่ยม"
    (7) ความเฉยเมยเหมือนกับคริสตจักรละโอดีไกอะ วิวรณ์ 3.15-17 "เรา​รู้จัก​กิจการ​ของ​พวก​เจ้า​ว่า เจ้า​ไม่​เย็น​หรือไม่​ร้อน เรา​ใคร่​ให้​เจ้า​เย็น​หรือ​ร้อน.  เพราะ​เหตุ​เจ้า​เป็น​แต่​อุ่นๆ ไม่​เย็น​ไม่​ร้อน, เรา​จะ​คาย​เจ้า​ออก​จาก​ปาก​ของ​เรา   เพราะ​เจ้า​พูด​ว่า ‘เรา​เป็น​คน​มั่ง​มี, ได้​ทรัพย์​สมบัติ​ทวี​มาก​ขึ้น, และ​ไม่​ต้องการ​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​เลย’ และ​เจ้า​ไม่​รู้​ว่า​เจ้า​เป็น​คน​แร้นแค้น​เข็ญใจ, เป็น​คน​ขัด​สน, เป็น​คน​ตา​บอด, และ​เป็น​คน​เปลือย​กาย​อยู่"  เราไม่ควรคิดว่าเราเจริญขึ้นโดยไม่ต้องการเจริญอีกต่อไป  มักจะมีช่องว่างเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเสมอ  ฟิลิปปอย 3.14 "คือ​ข้าพ​เจ้า​กำลัง​บาก​มั่น​มุ่ง​ไป​กว่า​จะ​ถึง​ธง​ชัย, และ​ได้​รางวัล ซึ่ง​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​เรา​ให้​ตะ​เกียก​ตะกาย​ไป​รับ​โดย​พระ​เยซู​คริสต์"
    (8) สาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้หลงผิด เช่น 
        (ก) การถูกข่มเหง  มัดธาย 13.21 "แต่​ไม่​มี​ราก​ใน​ตัว​จึง​ทน​อยู่​ชั่วคราว, และ​เมื่อ​เกิด​การ​ข่ม​เหง​หรือ​การ​ประทุษร้าย​ต่างๆ เพราะ​พระ​วจนะ​นั้น, ใน​ทันใด​นั้น​ก็​กะ​ดาก​กะ​เดื่อง​ไป"  
        (ข) การศึกษาสูง หัวสมัยใหม่  1โกรินโธ 1.26-27 "ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย. จง​พิจารณา​ดู​คน​ทั้ง​หลาย​ใน​พวก​ท่าน​ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​มาแล้ว​คือ​ว่า. คน​ที่​โลก​นิยม​ว่า​มี​ปัญญา, คน​มี​อำนาจ. คน​ตระกูล​สูง​มี​น้อย​คน​นัก  แต่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เลือก​สิ่ง​ที่​โลก​ถือ​ว่า​โฉด​เขลา, เพื่อ​จะ​ให้​คน​มี​ปัญญา​อับ​อาย และ​ได้​ทรง​เลือก​สิ่ง​ที​โลก​ถือ​ว่า​อ่อน​กำลัง. เพื่อ​จะ​ให้​คน​มี​กำลัง​มาก​อับ​อาย"  ความบาปที่ซ่อน เช่น ความรักเกียจ, อิจฉา,  เคียดแค้นในใจ, ไม่ยกโทษ, ใจมุ่งร้าย,  โกโลซาย 3.8 "แต่​บัดนี้ สาร​พัตร​สิ่ง​เหล่านี้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เปลื้อง​ทิ้ง​เสีย​อีก​ด้วย คือ​ความ​โกรธ, ความ​ขัด​เคือง​กัน, การ​คิด​ปอง​ร้าย, การ​พูด​เสียด​สี, คำพูด​โลน​ลามก​ที่​ออก​จาก​ปาก​ของ​ท่าน"
        (ค) ป่วยบ่อย ๆ เพราะนิสัยที่ขาดการประชุมกับพี่น้องคริสเตียน  (เฮ็บราย 10.25)
        (ง) ทำงานวันอาทิตย์
        (จ) ย้ายไปที่อื่น ๆ ที่ไม่มีใครรู้จักไม่สนใจที่จะหาพี่น้องคริสเตียนเพื่อจะร่วมด้วย
        (ฉ) หวังในตนเองหรือในคริสตจักรมากเกินไป  เมื่อไม่พบจึงผิดหวังทำให้ทิ้งความเชื่อได้

4. การป้องกันมิให้เกิดการหลงหาย
    (1) คริสตจักรควรทำอย่างไรบ้าง  ไม่ควรทอดทิ้งคริสเตียนใหม่ปล่อยไว้ตามลำพังมิฉะนั้นก็จะตาย
        (ก) จงให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและร่วมสามัคคีธรรมกับคริสเตียนใหม่เพราะว่ามนุษย์ย่อมต้องการสังคมกับผู้อื่น  เขามักได้รับอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด  เพราะฉะนั้นคริสตจักรควรสร้างสังคมที่ดี
        (ข) ควรสอนเขา (2โกรินโธ 6.14)  มัดธาย 28.20 "สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สาร​พัตร​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​ท่าน​ไว้ ​นี่​แหละ, เรา​จะ​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป​เป็น​นิตย์​กว่า​จะ​สิ้น​โลก"  ควรจัดชั้นสอนพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นคริสเตียนใหม่  คริสเตียนใหม่ควรได้รับคำสอนหลักความเชื่อของคริสตจักรแท้  วางพื้นฐานความเชื่อให้มั่นคง  ควรสอนเขาให้รู้ว่าควรดำรงชีวิตคริสเตียนอย่างไร  ตัดสินให้ถูกและสอนเรื่องการแก้ไขปัญหา  โปรดจำไว้ว่ามีหนังสือในพระคัมภีร์ใหม่ 27 เล่ม สอนคริสเตียนเรื่องการดำรงชีวิต
        (ค) ควรมอบกิจกรรมของคริสตจักรให้เขาทำ  เฮ็บราย 4.11 "เหตุ​ฉะนั้น​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​อุสส่าห์​เข้า​ใน​ที่​สงบ​สุข​นั้น, เพื่อ​มิ​ให้​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด​ตก​หลง​ไป​ใน​การ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​เช่น​เขา​เหล่านั้น​ซึ่ง​เป็น​ตัว​อย่าง"  ทารกในพระคริสต์ควรทำบางสิ่งบางอย่างในคริสตจักรเพื่อเขาจะเจริญขึ้น
        (ง) ผู้ปกครอง, นักเทศน์ หรือผู้นำของคริสตจักร  ควรเอาใจใส่ใกล้ชิดกับสมาชิกใหม่    เฮ็บราย 13.17 "ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เชื่อ​ฟัง​และ​ยอม​อยู่​ใน​โอวาท​ของ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ปกครอง​ท่าน ด้วย​ว่า​ท่าน​เหล่านั้น​คอย​ระวัง​ดู​จิตต์​วิญญาณ​ของ​ท่าน, เหมือน​กับ​ผู้​ที่​จะ​ต้อง​รายงาน เพื่อ​เขา​จะ​ได้​ทำ​การ​นี้​ด้วย​ความ​ชื่น​ใจ, ไม่ใช่​ด้วย​ความ​เศร้า​ใจ เพราะว่า​ที่​ทำ​ดังนั้น​ก็​จะ​ไม่​เป็น​ประ​โยชน์​อะไร​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย"
    เป็นที่สังเกตว่าผู้นำของคริสตจักรมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการรักษาผู้ที่หลงหายมากกว่าที่จะใช้เวลากับทารกในพระคริสต์  เป็นการดีที่ผู้นำของคริสตจักรและคริสเตียนทั้งหลายจะเอาใจใส่ต่อผู้ที่เป็นคริสเตียนใหม่และผู้อ่อนแอ
    (2) คริสเตียนควรช่วยตนเองอย่างไรบ้าง?
    (ก) หมั่นตรวจตราดูตนเอง  1โกรินโธ 11.28 "จง​ให้​ทุก​คน​พินิจ​ดู​ใจ​ของ​ตน​เสีย​ก่อน, แล้ว​จึง​กิน​ขนม​ปัง​นี้​และ​ดื่ม​จาก​จอก​นี้"  2โกรินโธ 13.5 "ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​พิจารณา​ดู​ตัว​ของ​ท่าน​เอง​ว่า​ท่าน​ตั้ง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​หรือไม่ จง​ชันสูตร​ดู​ตัว​ของ​ท่าน​เอง​เถิด. ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​หรือ​ว่า พระ​เยซู​คริสต์​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย? เว้น​ไว้​ท่าน​จะ​ทาน​การ​ชันสูตร​ไม่ได้"  1โกรินโธ 10.12 "เหตุ​ฉะนั้น​คน​ที่​คิด​ว่า​ตัว​มั่นคง​ดี​อยู่​แล้ว​จง​ระวัง​ให้​ดี, กลัว​ว่า​จะ​หลง​ผิด​ไป"  (เฮ็บราย 3.12)  นักธุรกิจก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน  ไม่เช่นนั้นจะเกิดการขาดทุน
    (ข) จงสัตย์ซื่อในการไปร่วมประชุมนมัสการ   เฮ็บราย 10.25 "ซึ่ง​เรา​เคย​ประชุม​กัน​นั้น​อย่า​ให้​หยุด, เหมือน​อย่าง​บาง​คน​เคย​กระทำ​นั้น แต่​จง​เตือนสติ​กัน​และ​ให้​มาก​ยิ่ง​ขึ้น เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เห็น​วัน​เวลา​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว"  (ยาโกโบ 4.17)  พิธีระลึกจะช่วยให้เราสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้า  ทำให้เรารับกำลังฝ่ายวิญญาณจิต  ถ้าเราไม่เอาใจใส่หรือขาดการประชุมทำให้เราป่วยและอ่อนแอ  1โกรินโธ 11.30 "เหตุ​ฉะนั้น​ใน​พวก​ท่าน​จึง​มี​หลาย​คน​อ่อน​กำลัง​และ​ป่วย​อยู่, และ​ที่​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว​ก็​มี​มาก"  สัญญาณของผู้ที่กำลังจะถอยหลังมักกล่าวแก้ตัวว่าที่ประชุมอยู่ไกลเกินไปหรือเวลาการประชุมยาวเกินไป  เฉื่อยช้าในเรื่องการไปร่วมประชุม  ขาดการประชุมสักครั้งโดยไม่แจ้งให้คริสตจักรทราบ  นับว่ากำลังเข้าสู่หนทางที่ผิด
    (ค) จงเพิ่มคุณสมบัติที่ดี  2เปโตร 1.5-7 "อัน​ที่​จริง​เพราะ​เหตุ​นั้นเอง ท่าน​จง​อุสส่าห์​จน​สุด​กำลัง​ที่​จะ​เอา​ความ​เชื่อ​เพิ่ม​ด้วย​ความ​ดี, เอา​ความ​ดี​เพิ่ม​ด้วย​ความรู้,  เอา​ความรู้​เพิ่ม​ด้วย​ความ​เหนี่ยว​รั้ง​ตน, เอา​ความ​เหนี่ยว​รั้ง​ตน​เพิ่ม​ด้วย​ขันตี, และ​เอา​ขันตี​เพิ่ม​ด้วย​ธรรม,  เอา​ธรรม​เพิ่ม​ด้วย​ความ​รัก​ระหว่าง​พวก​พี่​น้อง, และ​เอา​ความ​รัก​ระหว่าง​พวก​พี่​น้อง​เพิ่ม​ด้วย​ความ​รัก​ระหว่าง​คน​ทั่วไป"  ศึกษา ฆะลาเตีย 5.22-23 "ฝ่าย​ผล​ของ​พระ​วิญญาณ​นั้น​คือ​ความ​รัก, ความ​ยินดี, สันติ​สุข, ความ​อด​กลั้น​ไว้​นาน, ความ​ปราณี, ความ​ดี, ความ​สัตย์​ซื่อ,  ความ​อ่อน​สุภาพ, การ​รู้จัก​บังคับ​ตน, การ​เช่นนั้น​ไม่​มี​พระ​บัญญัติ​ห้าม​เลย"
    (ง) จงคุยกับพระเจ้าบ้างทุกวัน  1เธซะโลนิเก 5.17 "จงอธิษฐานเสมออย่าเว้น"  โกโลซาย 4.2 "จงสนใจอธิษฐานอยู่เสมอ  คือเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ"  ลูกา 18.1 "พระ​องค์​ตรัส​คำ​เปรียบ​ขอ​หนึ่ง​ให้​เขา​ฟัง​เพื่อ​สอน​ว่า​คน​ทั้ง​หลาย​ควร​จะ​อธิษฐาน​อยู่​เสมอ ไม่​อ่อน​ระอา​ใจ"  การถอยหลังเริ่มต้นจากการละเลยในการอธิษฐาน  เริ่มต้นจากการใช้เวลากับพระเจ้า  โปรดคุกเข่าบ่อย ๆ การอธิษฐานช่วยป้องก้นมิให้ทำบาป
    (จ) ให้พระเจ้าคุยกับท่านบ้างทุกวัน  ยาโกโบ 4.8 "ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เข้า​มา​ใกล้​พระ​เจ้า, และ​พระ​องค์​จะ​สถิต​อยู่​ใกล้​ท่าน. คน​บาป​ทั้ง​หลาย, จง​ชำระ​มือ​ของ​ตน​เสีย และ​คน​สอง​ใจ จง​กระทำ​ใจ​ของ​ตน​ให้​บริสุทธิ์"  บทเพลงสรรเสิรญ 1.2 "​ความยินดี​ของ​ผู้​นั้น​อยู่​ใน​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​ยะ​โฮ​วา; ​และ​เขา​คิด​รำพึง​อยู่​ใน​พระธรรม​ของ​พระองค์​ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน"  ควรอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน  ทุกครอบครัวควรมีการนมัสการที่บ้านเป็นประจำ
    (ฉ) จงทำการเพื่อพระเจ้าทุกวัน  ติโต 3.8 "และ​ข้าพ​เจ้า​ปรารถนา​ให้​ท่าน​เน้น​ข้อความ​เหล่านี้. เพื่อ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​เจ้า​แล้ว​จะ​ได้​อุสส่าห์​กระทำ​การ​ดี การ​เหล่านี้​เป็น​การ​ดี​และ​มี​ประ​โยชน์​แก่​คน​ทั้ง​หลาย"  เราทำได้โดยการทำการดีแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  มัดธาย 20.26 "แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่  ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ก็ให้ผู้นั้นเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย"  โปรดอ่าน ฆะลาเตีย 6.10 "เหตุ​ฉะนั้น, ตามที่​เรา​มี​โอกาส​อยู่, ให้​เรา​กระทำ​การ​ดี​แก่​คน​ทั้ง​ปวง, และ​ที่​สำคัญ​นั้น​จง​กระทำ​แก่​ครอบครัว​ของ​ความ​เชื่อ"  ชายคนหนึ่งขอให้คัดชื่อของเขาออกจากการเป็นสมาชิก  นักเทศน์ขอให้เขานำเอาอาหารไปให้ครอบครัวที่มีความต้องการ  ชายคนนั้นได้ปฏิบัติตาม  เมื่อกลับมาแล้วเขาขอให้รักษาชื่อของเขาไว้คงเดิม  เขากล่าวว่าเขารู้สึกมีความสุขเมื่อมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่น
    (ช) ให้พระเจ้าทำการในชีวิตของท่านทุกวัน  (1โกรินโธ 15.58)  กิจการ 14.27 "และ​ได้​เล่า​ให้​เขา​ฟัง​ถึง​เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง ซึ่ง​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​โปรด​ให้​ท่าน​กระทำ​นั้น, กับ​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​เปิด​ประตู​ให้​คน​ต่างประเทศ​เชื่อ"  พระเจ้าพร้อมที่จะอวยพรให้เราและใช้เรา
    (ซ) หลีกเลี่ยงความชั่ว  1เธซะโลนิเก 5.21-22 "จง​ชันสูตร​ทุก​สิ่ง​สิ่ง​ที่​ดี​นั้น​จง​ถือ​ไว้​ให้​มั่น.  อะไรๆ ที่​ชั่ว​ก็​จง​เว้น​เสีย"  ผู้ที่เคยเป็นนักดื่มสุราเมื่อกลับใจเป็นคริสเตียนก็ไม่ควรคุยว่าตนเองมีกำลังเอาชนะได้  และก็ไม่ควรวนเวียนไปใกล้ ๆ ตามร้าน  ถ้าทำเช่นนั้นอาจพ่ายแพ้ต่อการทดลองได้ จงหนีไปให้ไกล

5. สถานะและชะตากรรมของผู้หลงหาย
    (1) 2เปโตร 2.20-22 "ด้วย​ว่า​ถ้า​แม้​เมื่อ​เขา​พ้น​จาก​ความ​ชั่ว​ของ​โลก​นี้​แล้ว โดย​ที่​ได้​รู้จัก​พระ​เยซู​คริสต์​เจ้า​ผู้ช่วย​ให้​รอด เขา​ยัง​คิด​กังวล​และ​ยอม​แพ้​แก่​การ​ชั่ว​นั้น​อีก, เบื้อง​ปลาย​ของ​เขา​ก็​ชั่ว​ร้าย​ยิ่ง​กว่า​เบื้อง​ต้น   เพราะว่า​ถ้า​เขา​ไม่​ได้​รู้จัก​ทาง​ชอบ​ธรรม​นั้น​เสีย​เลย ก็​ยัง​จะ​ดี​กว่า​ที่​เขา​ได้​รู้​แล้วๆ กลับ​หลัง​หัน​ให้​พระ​บัญญัติ​อัน​บริสุทธิ์​ที่​ได้​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้​เขา​นั้น.  เหตุ​ก็​เกิด​ขึ้น​แก่​เขา​ตาม​คำ​สุภาษิต​อัน​จริง​นั้น​ที่​ว่า, สุนัข​ได้​กลับ​กิน​ซึ่ง​มัน​ได้​สำรอก​ออก​มา​แล้ว, และ​สุกร​ที่​ชำระ​ล้าง​ตัว​แล้ว​ก็​กลับ​ลุย​ลง​นอน​ใน​ปลัก​อีก"  เปโตรได้ชี้แจงให้เราทราบว่า
        (ก) กำไรที่รับ คือ ความรู้ฝ่ายพระเยซูคริสต์
        (ข) การสูญเสียยิ่งใหญ่ คือ ยอมเป็นทาสความชั่วอีก
        (ค) คำสาปแช่ง คือ เบื้องปลายร้ายกว่าเบื้องต้น  เหตุที่เบื้องปลายร้ายกว่าเบื้องต้น เพราะว่าผู้หลงหายเป็นทาสของความบาปขึ้นทั้ง ๆ ที่รู้สถานะของคนเช่นนี้  เบื้องปลายร้ายมากและสิ้นหวัง
    (2) เฮ็บราย 10.28-29 "ฝ่าย​คน​ที่​ได้​ประมาท​ต่อ​พระ​บัญญัติ​ของ​โม​เซ, ถ้า​มี​พะยาน​สอง​สาม​ปาก, ก็​จะ​ถึง​ตาย​ปราศ​จาก​ความ​เมตตา  ส่วน​คน​ที่​เหยียด​หยาม​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า, และ​ถือ​ว่า​พระ​โลหิต​แห่ง​คำ​สัญญา​ไมตรี ซึ่ง​เป็น​ที่​ชำระ​ตัว​ให้​บริสุทธิ์​นั้น​เป็น​มลทิน, และ​ประมาท​ต่อ​พระ​วิญญาณ​ผู้​ประกอบ​ด้วย​พระ​คุณ ท่าน​ทั้ง​หลาย​คิดเห็น​ว่า​คน​เหล่านั้น​ควร​จะ​ถูก​ปรับ​โทษ​มาก​ยิ่ง​กว่า​นั้น​สัก​เท่าใด?"  ผู้หลงหายจะรับโทษทัณฑ์มากกว่าผู้เหล่านั้นที่อยู่ภายใต้คำสัญญาเดิม
    (3) บทเพลงสรรเสริญ 9.17 "คน​ชั่ว​ต้อง​กลับ​ไป​ยัง​เมือง​ผี, ​คือ​บรรดา​ชนชาติ​ที่​ละ​ลืม​พระเจ้า"  (2เธซะโลนิเก 1.8-9)  พลไพร่ที่หลงลืมพระเจ้าจะถูกทิ้งในนรก
    (4) มัดธาย 13.41-42  "บุตร​มนุษย์​จะ​ใช้​ทูต​ของ​ท่าน​ออก​ไป​เก็บ​กวาด​ทุก​สิ่ง​ที่​ทำ​ให้​หลง​ผิด และ​บรรดา​ผู้​ทก​ระ​ทำ​ชั่ว​ไป​จาก​แผ่น​ดิน​ของ​ท่าน,  และ​จะ​ทิ้ง​ลง​ใน​เตา​ไฟ ที่​นั่น​แหละ​จะ​เป็น​ที่​ร้องไห้​ขบ​เขี้ยว​เคี้ยว​ฟัน"  ผู้หลงหายในอาณาจักรจะถูกทิ้งลงในบึงไฟ

6. กฎการอภัยโทษสำหรับผู้หลงหาย
    พระเจ้าประกอบด้วยความรัก ความเมตตา และพร้อมเสมอที่จะให้อภัย  นะเฮ็มยา 9.17 "ทั้ง​ได้​ประพฤติ​เป็น​คน​ใจ​ดื้อดึง​ไม่​อ่อนน้อม, ​มิได้​ระลึก​ถึง​การ​อัศจรรย์​อิทธิฤทธิ์​ที่​พระองค์​ได้​ทรง​กระทำ​ใน​ท่ามกลาง​เขา; ​และ​ใน​คราว​กบฏ​นั้น​เขา​ได้​ทำใจ​คอแข็ง, ​ตั้ง​คน​หนึ่ง​ขึ้น​เป็น​นาย​นำ​กลับ​ไป​สู่​ทาง​ที่​เป็น​ทาส​นั้น​อีก: ​แต่​พระองค์​ทรง​เป็น​พระเจ้า​ประกอบ​ด้วย​ความ​เมตตากรุณา, ​ทรง​อดกลั้น​พระทัย​ไว้​โดย​พระ​มหา​กรุณา​อัน​ใหญ่​ยิ่ง, ​ยัง​ทรง​โปรด​ยกโทษ​ ​หา​ได้​ละทิ้ง​เขา​ไม่"  ยะซายา 55.7 "และ​คน​อธรรม​ละทิ้ง​ความคิด​ของ​ตน, ​และ​ให้​เขา​กลับ​มา​หา​พระ​ยะ​โฮ​วา, ​เพื่อ​พระองค์​จะ​ได้​ทรง​เมตตา​แก่​เขา, ​และ​ให้​เขา​กลับ​มา​หา​พระเจ้า, ​เพราะ​พระองค์​จะ​ทรง​ให้​อภัย​แก่​เขา​ที่​เขา​ทำบาป​ทั้งปวง"  (ลูกา 15.11-32)  แต่พระองค์จะยกโทษให้แก่ผู้หลงหายก็ต่อเมื่อผู้หลงหายปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ
    (1) จะต้องกลับใจเสียใหม่  กิจการ 8.22 "เหตุ​ฉะนั้น​จง​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​จาก​การ​บาป​อัน​นี้​ของ​เจ้า, และ​อธิษฐาน​ขอ​พระ​เจ้า, ชะรอย​พระ​องค์​จะ​ทรง​โปรด​ยก​ความผิด​ซึ่ง​เจ้า​ได้​คิด​ใน​ใจ​ของ​เจ้า"  (บทเพลงสรรเสริญ 51.16, 17, 38.18)  2โกรินโธ 7.9 "แต่​บัดนี้​ข้าพ​เจ้า​มี​ความ​ยินดี, มิใช่​เพราะ​ท่าน​ได้รับ​ความ​เสียใจ, แต่​เพราะ​ที่​ท่าน​ได้รับ​ความ​เสียใจ​นั้น​จึง​เป็น​เหตุ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่ เพราะว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้รับ​ความ​เสียใจ​อย่าง​ที่​ชอบ​พระทัย​พระ​เจ้า, เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่ได้​ผลร้าย​สิ่ง​ใด​จาก​เรา​เลย"  (วิวรณ์ 2.5)
    (2) หันกลับ  ลูกา 15.18-20
    (3) ล้มเลิกทางเก่า  1โยฮัน 1.8-10 "ถ้า​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ว่า​เรา​ไม่​มี​บาป, เรา​ก็​ล่อลวง​ตน​เอง, และ​ความ​จริง​ไม่​ได้​อยู่​ใน​เรา​เลย  ถ้า​เรา​สารภาพ​ความผิด​ของ​เรา, พระ​องค์​ทรง​สัตย์​ซื่อ​และ​เที่ยง​ธรรม, ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​โทษ​ของ​เรา, และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​อธรรม​ทั้ง​สิ้น ถ้า​เรา​ว่า​เรา​ไม่ได้​กระทำ​ผิด, ก็​เท่า​กับ​เรา​ทำ​ให้​พระ​องค์​เป็น​ผู้​ตรัส​มุสา, และ​พระ​โอวาท​ของ​พระ​องค์​มิได้​อยู่​ใน​เรา​ทั้ง​หลาย​เลย"
    (4) ขอร้อง  ยาโกโบ 5.16 "เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สารภาพ​รับ​ผิด​ต่อ​กัน​และ​กัน, และ​จง​อธิษฐาน​เพื่อ​กัน​และ​กัน, เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​หาย​โรค คำ​อธิษฐาน​ด้วย​ใจ​ร้อน​รน​แห่ง​ผู้​ชอบ​ธรรม​ก็​มี​อำนาจ​มาก ซึ่ง​จะ​นำ​ให้​เกิด​ผล"
    (5) ปรับปรุง  วิวรณ์ 2.4-5 "แต่​เรา​มี​ข้อ​ที่​จะ​ต่อ​ว่า​เจ้า​บ้าง, ด้วย​ว่า​เจ้า​สลัด​ความ​รัก​ดั้งเดิม​ของ​เจ้า.  เหตุ​ฉะนั้น​จง​ระลึก​ถึง​สิ่ง​ที่​เจ้า​พลาด​แล้ว​นั้น, และ​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​เดิม ถ้า​มิฉะนั้น​เรา​จะ​รีบ​มา​หา​เจ้า และ​จะ​ยก​คัน​ประทีป​ของ​เจ้า​ออก​จาก​ที่, เว้น​ไว้​แต่​เจ้า​จะ​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่"  (บทเพลงสรรเสริญ 51.13)

สรุป    1) ผู้หลงหายทำให้หลายฝ่ายต้องสูญเสีย
            ก) หมู่บ้านสูญเสียอิทธิพลของคริสเตียน
            ข) คริสตจักรสูญเสียสมาชิก
            ค) บุคคลนั้นสูญเสียจิตวิญญาณ
            ง) สวรรค์สูญเสียพลเมือง
            จ) พี่น้องสูญเสียพี่น้องไปอีกคน
            ฉ) พระเจ้าทรงเศร้าพระทัย ซาตานชอบใจ
        2) ขอให้เราดำเนินตามฮะโนค  เพราะฮะโนคดำเนินกับพระเจ้า  แล้วพระเจ้าทรงรับเขาไป (เยเนซิศ 5.21-24,  1โกรินโธ 5.58)
 

ตอบคำถามแบบทดสอบ บทที่ 13  คลิกที่นี่

ลงชื่อรับใบประกาศนียบัตร

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
1. ก่อนลงชื่อรับใบประกาศนียบัตร ท่านต้องตอบคำถามหลักสูตรที่ 9 ให้ครบทั้ง 13 บทเสียก่อน
2. กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์
3. หลังจากลงชื่อรับใบประกาศนียบัตรแล้ว ท่านสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอื่นได้ทันที
4. ลงชื่อขอรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ 9 คลิกที่นี่