บทที่ 2

บทที่2

 คำประกาศของพระเยซู

    ข้อผิดแปลระหว่างคำสอนของพระเยซูกับปรัชญาของมนุษย์ก็คือว่า  พระเยซูไม่ได้เป็นผู้เสาะแสวงหาความจริง  พระองค์ไม่ได้ใช้เวลาค้นคว้าเพื่อค้นหลักปรัชญามาสั่งสอนมนุษย์  พระองค์รู้จักความจริงแล้วโดยไม่ต้องมีผู้ใดสั่งสอนพระองค์  พระองค์รู้แล้วว่าพระองค์มาในโลกนี้เพื่อจุดประสงค์อะไร  ให้เรามาพิจาณาดูว่าพระเยซูประกาศว่าพระองค์เป็นผู้ใด


ก. พระบุตรของพระเจ้า  พระเยซูได้ประกาศว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า  ข้อความยืนยันจากพระคัมภีร์ คือ โยฮัน 17.20-25,  โยฮัน 842,  1ติโมเธียว 2.5,  มัดธาย 16.15-16  พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "ฝ่ายพวกท่านนี้ว่าเราเป็นผู้ใดเล่า ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า พระองค์เป็นพระคริสต์บุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่"  พระเยซูได้ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า  หมายความว่าพระองค์ได้สถิตอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์  ก่อนที่พระเจ้าจะสร้างโลกและสารพัดทั้งปวงในจักรวาลนี้  พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ก่อนแล้ว  พระองค์ทรงมีตำแหน่งมีศักดิ์ศรีเป็นพระบุตรของพระเจ้า  ข้อพระคัมภัร์ยืนยันคือ โยฮัน 1.1,  เฮ็บราย 1.3,  โกโลซาย 1.16

ข. มีฤทธานุภาพ  ทรงมีอำนาจทั้งสิ้น  ถูกแล้วถ้าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็มีอำนาจทั้งสิ้น  พระเจ้ามีอำนาจสร้างฟ้าสวรรค์ได้  พระเยซูก็มีอำนาจด้วยเหมือนกัน  อำนาจนี้เป็นอำนาจที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้  ในหนังสือมัดธาย 28.18  กล่าวว่า "พระเยซูเจ้าจึงเสด็จมาใกล้ ๆ แล้วตรัสแก่เขาว่า ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว"  เพราะฉะนั้นถ้าพระเยซูมีอำนาจทั้งสิ้น  พระองค์ก็ย่อมจะทำอะไรที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดา

ค. ผู้ช่วยให้รอด   พระองค์ทรงประกาศว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก  โดยตามกฎบัญญัติต่าง ๆ ไม่มีมนุษย์สักคนเดียวในโลกนี้จะถือได้ครบถ้วนเว้นไว้แต่พระเยซูเท่านั้น  เมื่อมนุษย์เองไม่สามารถจะช่วยตนเองไม่ว่ากรณีใด ๆ มนุษย์ไม่สามารถเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้  แต่พระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดได้   เพราะพระเยซูไม่มีบาป  มัดธาย 1.21,  โยฮัน 8.42, 3.16, 14.6,  ฟิลิปปอย 3.6-8,  เฮ็บราย 5.8-9, 4.15  "เพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กับเราไม่ได้  แต่พระองค์ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการ  ถึงกระนั้นก็ยังปราศจากความบาป"

ง. เป็นกษัตริย์  พระเยซูทรงประกาศว่าเป็นพระมหากษัตริย์ฝ่ายวิญญาณจิตไม่ใช่ฝ่ายโลก  แต่พวกยิวเองพยายามจะปลุกปั้นให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ของเขา  และกู้เอกราชของชนชาติยิวให้เป็นอิสระจากอาณาจักรโรม  แต่ว่าพระเยซูไม่ได้ทำตามความประสงค์ของพวกเขา  พระองค์สอนว่าพระองค์เป็นกษัตริย์จริง แต่ไม่ใช่กษัตริย์ของอาณาจักรฝ่ายโลกนี้  ลูกา 23.1,  กิจการ 7.56,  วิวรณ์ 1.5,  1ติโมเธียว 6.15-16  " ซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงให้ปรากฏในเวลาของพระองค์ คือพระองค์นั้นผู้ทรงประกอบด้วยบรมสุข และเป็นมหิศรพระองค์เดียว เป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวง  พระองค์เดียวผู้ทรงอมฤตยู และสถิตอยู่ในความสว่างที่มนุษย์คนใดจะเข้าไปถึงไม่ได้ ซึ่งมนุษย์ผู้ใดยังไม่เคยได้เห็นพระองค์ และจะเห็นพระองค์ไม่ได้ จงถวายเกียรติยศและฤทธานุภาพแก่พระองค์นั้นสืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน"
 

ตอบคำถามแบบทดสอบ บทที่ 2  คลิกที่นี่

บทที่3