บทที่ 1

บทที่1 

พระคริสตธรรมคัมภีร์คืออะไร
    พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือที่แต่งขึ้น  หรือเป็นหนังสือศีลธรรมที่อาจารย์คนหนึ่งคนใดเขียนขึ้น  ในบทนี้จะได้ศึกษาให้ถ่องแท้ว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นต่างกับหนังสือหลักคำสอนของมนุษย์
    ในอดีตมีหลายคนที่มีชื่อในวงการของศาสนาได้เขียนหนังสือคำสอนเกี่ยวกับศาสนาขึ้น  ในเอเซียก็มีหลายคนที่เขียนหนังสือคำสอนทางศาสนาขึ้น  หนังสือหลักคำสอนที่มนุษย์ได้เขียนขึ้นส่วนมากไม่สอดคล้องกับความจริงทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์  หนังสือเหล่านี้จึงไม่เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคนที่เชื่อถือ
    เป็นที่น่าสังเกตว่าหลักคำสอนของมนุษย์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันและส่วนมากก็มีความขัดแย้งกัน  เนื่องจากมีหลักคำสอนของมนุษย์หลายชนิด ทำให้ผู้ที่เสาะแสวงหาความจริง เกิดความสับสนและหลงไปจากความจริง  หลักคำสอนของมนุษย์ไม่ได้ให้คำตอบที่สมบูรณ์เรื่องมนุษย์มาจากไหน  เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร  ตายแล้วจะไปไหน
    พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่เหมือนกับหนังสืออื่น ๆ ที่มนุษย์ได้เขียนขึ้น  เพราะพระคริสตธรรมเป็นความจริงอันแท้  ได้รับการดลใจจากพระเจ้า  อัครสาวกเปโตรได้กล่าวไว้ใน 1เปโตร 1.24-25 "เพราะว่าบรรดาเนื้อหนังเป็นเหมือนต้นหญ้าและบรรดาสง่าราศีของมนุษย์เป็นเหมือนดอกหญ้า  ต้นหญ้านั้นก็เหี่ยวแห้งไป  และดอกมันก็ร่วงโรยเสียไป  แต่พระคำของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิตย์"

มาตรฐานที่ถูกต้อง
    มนุษย์ต้องการมาตรฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์อันเดียวเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนและการเข้าใจผิดขึ้น  มาตรฐานความจริงอันแท้อันเดียวนั้นจะต้องมาจากผู้ที่มีมาตรฐานอันสูงเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดา คือพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่  พระองค์ทรงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้  พระองค์ได้ประกาศความรู้ล่วงหน้าของพระองค์ไว้ดังนี้ "...ใครจะเหมือนเราก็ให้เขาประกาศตัวออกมา  ให้เขาสำแดงตนและปรากฎตัวออกมาต่อหน้าเราซิ ใครเล่าได้ประกาศไว้แต่ดั้งเดิมว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น  ก็ให้เขาทำนายสิ่งเหล่านั้นเถอะ  อย่ากลัวเลยอย่าหวาดไปเลย  เราไม่ได้ประกาศและชี้แจงให้เจ้าทราบไว้ตั้งแต่เดิมแล้วหรือ  เจ้าก็ได้เป็นพยานให้เรา นอกจากเรายังพระเจ้าอื่นและยังมีศิลาใดที่เราไม่รู้จักหรือ"    (ยะซายา 44.6-8)
 

ตอบคำถามแบบทดสอบ บทที่ 1  คลิกที่นี่

 

บทที่2