บทที่ 5

บทที่5 

 โบราณคดีสนับสนุนความจริงของพระคริสตธรรมคัมภีร์
    วิชาโบราณคดีเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง โดยการขุดค้นพบสิ่งของโบราณต่าง ๆ ซึ่งฝังอยู่ในดิน  ถูกทรายพัดกลบ เช่น วัตถุโบราณ, อิฐเผา, ศิลาจารึก, ภาชนะต่าง ๆ, เครื่องประดับกาย, เครื่องประดับบ้าน, อาวะ, รูปปั้น ฯลฯ  นักโบราณคดีได้ขุดสิ่งเหล่านี้นำมาทำการศึกษาและวิจัย  โดยอาศัยอุปกรณ์ทันสมัยช่วย  และจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ สามารถจะบอกความจริงที่ค้นพบได้ว่ามีประวัติอย่างไร  ในจำนวนหลายสิ่งที่ค้นพบมีหลายสิ่งที่สนับสนุนความจริงที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์  โปรดพิจารณาดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

ก. ประมวลกฎหมายของฮัมมูระบี  ศิลาจารึกที่ขุดพบนี้มีอายุ 4,200 ปีมาแล้ว  ผู้ค้นพบคือ เอ็ม ดี มอร์แกน  พบเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1901  ที่ตำบลซูซา แห่งเปอร์เซีย  เป็นศิลาจารึกสลักข้อความถึง 4,000 บรรทัด  ซึ่งมีกฎหมายของฮัมมูระบี  แห่งบาบิโลนสมัยโบราณ 248 ข้อ  ศิลาจารึกนี้สูงถึง 8 ฟุต  ประมวลกฎหมายฮัมมูระบี  สนับสนุนความจริงของพระคริสตธรรมคัมภีรืคือ
    (1) ฮัมมูระบี คืออำราเฟล ในเยเนซิศ 14.1  ของพระคริสตธรรมคัมภีร์
    (2) ข้อความในเยเนซิศ 14.1, 16.1-10  ตรงกับประมวลกฎหมายฮัมมูระบี ว่าด้วยเรื่องการสมรส
    (3) นอกจากนั้นยังพิสูจน์ว่า มนุษย์มีภาษใช้เขียน 4,200 ปีมาแล้ว

ข. แบลค โอเบลิคส์  ศิลาจารึกนี้มีอายุ 2,830 ปี อยู่ในสมัยของชาร์ลมุเนเซอร์ที่ 2 แห่งอะซีเรียโบราณ  ก่อนคริสตศักราช 860-825  เดี๋ยวนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งประเทศอังกฤษ  เป็นหินอ่อนสีดำเป็นเงา  ในศิลาได้มีรูปสลักเป็นภาพนูนแสดงให้เห็นว่าบรรดาผู้นำประเทศต่าง ๆ ซึ่งเมืองขึ้นของอะซีเรีย  ได้นำเอาเครื่องบรรณาการและภาษี มามอบให้แก่กษัตริย์ชาร์ลมุเนเซอร์ที่ 2 แห่งอะซีเรีย  ในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่นำเครื่องบรรณาการมาถวายให้ชาร์ลมุเนเซอร์ที่ 2  มีกษัตริย์เยฮูแห่งประเทศยิศราเอลรวมอยู่ด้วย  ข้อความในศิลาแบลค โอเบลิคส์ จะตรงกับข้อความในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 2พงศาวดารกษัตริย์ บทที่ 9 และ 10  พิสูจน์ให้เห็นว่าโบราณคดีได้สนับสนุนความจริงของพระคริสตธรรมคัมภีร์


ค. จดหมายเทล เอล อาร์มานาร์  สิ่งที่ค้นพบนี้เป็นดินเหนียวที่เผาเป็นอิฐ  มีตัวอักษรคูนิฟอร์ม (เป็นตัวหนังสือโบราณที่กดเป็นร่องลึกลงในดินเหนียว นำไปเผาคล้ายอิฐ)  มีอายุ 3,370 ปี  ได้พบที่ตำบลเทล เอล อาร์มานาร์ ที่แม่น้ำไนล์ ประมาณ 175 ไมล์ทางทิศใต้ของไคโร ประเทศอียิปต์  แผ่นอิฐเผาเหล่านี้ปัจจุบันอยูที่ประเทศฝรั่งเศส   แผ่นอิฐเผาเป็นจดหมายที่เขียนขึ้นก่อนคริสตศักราช 1400 ปี  โดยเจ้าผู้ครองนครปาเลสไตน์, โฟนิเซีย, ซีเรีย, ฟะลิศตีม, บาบูโล และอะซีเรียน

    แผ่นอิฐเผาเหล่านี้ได้แสดงว่า ปาเลสไตน์เป็นเมืองเอกของอียิปต์  พวกยิศราเอลภายใต้การนำของยะโฮซูอะ ได้ตีหัวเมืองเหล่านี้  นำความพินาศมาสู่ปาเลสไตน์  บรรดากษัตริย์หัวเมืองเอกของอียิปต์ได้เขียนจดหมายเป็นอิฐเผาดังกล่าวไปขอความช่วยเหลือจากอียิปต์  มีข้อความสั้น ๆ ดังนี้ว่า  "ปาเลสไตน์กำลังถูกรบกวนจากพวก ฮิ...บะ...รู (เฮ็บรายหรือยิศราเอง) ขอความช่วยเหลือ"
    จดหมายเทล เอล อาร์มานาร์  ไดสนับสนุนความจริงของพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือ ยะโฮซูอะ บทที่ 1.40-43 มีการค้นพบอีกมากมาย  อาทิเช่น กำแพงเมืองยะริโฮพัง  ซากเมืองบีธม  ดวงตราของอาดามและฮาวา  หนังสือยะซายา  และอื่น ๆ อีกมาก  หนังสือทุกเล่มในพระครสิตธรรมคัมภีร์มีการค้นพบโบราณคดีสนับสนุนความจริงควบคู่กันไป  แสดงว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
 

ตอบคำถามแบบทดสอบ บทที่ 5  คลิกที่นี่

 

บทที่6